Όροι και προϋποθέσεις

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις
1. Ταυτότητα

1.1 Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις (εφεξής αναφερόμενοι ως «Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις») ρυθμίζουν την χρήση του ιστοτόπου «Stand by me» (εφεξής αναφερόμενος ως το «Δικτυακό Κατάστημα») της εταιρείας με την επωνυμία «DAIKIN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «DAIKIN ΗΕLLAS», καταστατική έδρα στο Μαρούσι Αττικής (οδός Αγίου Κωνσταντίνου 50-52, 300 Τ.Κ. 15124), και αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 006910001000 (εφεξής αναφερόμενη ως «DAGR»). Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν επίσης σε περίπτωση παραγγελίας από το Δικτυακό Κατάστημα.

1.2 Οποιοσδήποτε θέσει παραγγελία μέσω του Δικτυακού Καταστήματος (εφεξής αναφερόμενος ως ο «Τελικός Πελάτης») βεβαιώνει ότι αποτελεί φυσικό πρόσωπο, έχον δικαιοπρακτική ικανότητα.

2. Εφαρμογή

2.1 Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για κάθε προσφορά της DAGR στο Δικτυακό Κατάστημα και σε κάθε συμφωνία μεταξύ της DAGR και του Τελικού Πελάτη. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις είναι αναρτημένοι στο Δικτυακό Κατάστημα. Η παραγγελία στο Δικτυακό Κατάστημα θεωρείται ως ρητή αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Οποιοσδήποτε θέσει παραγγελία δηλώνει ρητά ότι γνωρίζει και αποδέχεται τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

2.2 Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις διατίθενται ηλεκτρονικά στον Τελικό Πελάτη κατά τρόπο ώστε να μπορούν να αποθηκευτούν εύκολα από αυτόν σε σταθερό μέσο αποθήκευσης και να μπορούν εύκολα να εκτυπωθούν.

2.3 Σε περίπτωση που κάποιος εκ των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων δεν είναι νομικά ισχυρός για οποιονδήποτε λόγο, οι υπόλοιποι όροι παραμένουν ισχυροί.

3. Η προσφορά

3.1 Η προσφορά περιέχει μια πλήρη και ακριβή περιγραφή των προσφερόμενων προϊόντων ή/και των υπηρεσιών. Η περιγραφή περιέχει τις απαραίτητες λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατό για τον Τελικό Πελάτη να αξιολογήσει ορθά την προσφορά. Όταν η DAGR χρησιμοποιεί εικόνες, αυτές χρησιμοποιούνται απλώς με σκοπό την παρουσίαση των προσφερόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Η DAGR δεν ευθύνεται για τυχόν στοιχεία της προσφοράς που, βάσει των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, είναι προδήλως εσφαλμένα, και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια περιορισμού τους.

3.2 Κάθε προσφορά περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να είναι σαφές στον Τελικό Καταναλωτή, ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του, που σχετίζονται με την αποδοχή της προσφοράς.

4. Η συμφωνία

4.1 Η συμφωνία ολοκληρώνεται την στιγμή της αποδοχής από τον Τελικό Καταναλωτή τόσο της προσφοράς όσο και των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Η DAGR μπορεί να προωθήσει παραγγελίες, μόνον εφόσον η ταυτότητα του Τελικού Πελάτη έχει προσδιοριστεί με σαφή, ολοκληρωμένο και ορθό τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 10.2.

4.2 Η DAGR διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί παραγγελίες. Αυτό είναι για παράδειγμα δυνατό στην περίπτωση όπου υπάρχει υποψία παραβίασης του νόμου, κακοπιστίας, απάτης, μη αποδεκτών εμπορικών σκοπών ή σε περίπτωση εξάντλησης της προμήθειας ενός συγκεκριμένου εμπορεύματος ή/και υπηρεσίας. Η DAGR δικαιούται, ενδεικτικά, να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές ως προϋπόθεση για την πρόληψη τέλεσης απάτης.

4.3 Οι παραγγελίες μέσω του Δικτυακού Καταστήματος θεωρούνται ότι έχουν τεθεί για μη επαγγελματικούς σκοπούς. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τους καταναλωτές, υπό την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 α) του ν. 2251/1994 (Προστασία Καταναλωτών). Έμποροι, οι οποίοι επιθυμούν να θέσουν παραγγελία για επαγγελματικούς σκοπούς μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, η οποία είναι αρμόδια σχετικά.

5. Πληρωμή

5.1 Η τιμή πώλησης, είναι η τιμή, η οποία αναφέρεται στο Δικτυακό Κατάστημα κατά την στιγμή της ολοκλήρωσης της συμφωνίας μεταξύ της DAGR και του Τελικού Πελάτη. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

5.2 Η πληρωμή πρέπει να προηγείται της παράδοσης και λαμβάνει χώρα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: Maestro, Visa, Master Card, PayPal.

6. Επιβεβαίωση της παραγγελίας και της πληρωμής

6.1 Με την λήψη της πληρωμής, η DAGR θα αποστέλλει επιβεβαίωση της παραγγελίας και της πληρωμής στον Τελικό Πελάτη με e-mail.

6.2 Σε περίπτωση που ο Τελικός Πελάτης απαιτείται να πληρώνει αντάλλαγμα ετησίως, θα λαμβάνει την επιβεβαίωση της παραγγελίας και πληρωμής μετά την πληρωμή του πρώτου ανταλλάγματος.

7. Παράδοση

7.1 Η DAGR θα ενεργεί με την απαραίτητη επιμέλεια στις περιπτώσεις αξιολόγησης αιτημάτων για την παροχή υπηρεσιών.

7.2 Η διεύθυνση εγκατάστασης, όπως καταχωρείται από τον εγκαθιστώντα κατά την διαδικασία εγγραφής στο Δικτυακό Κατάστημα, λογίζεται ως τόπος παράδοσης.

7.3 Η DAGR θα εκτελεί τις επιβεβαιωθείσες παραγγελίες με βάση τους όρους παράδοσης που συμφωνούνται.

8. Υπαναχώρηση

8.1 Σύμφωνα με τα άρθρα 3ε – 3ιβ του ν. 2251/1994 ο Τελικός Πελάτης μπορεί εντός περιόδου 14 ημερών να υπαναχωρήσει από την συμφωνία, χωρίς χρέωση και αναιτίως.

8.2 Η περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 8.1 παύει να ισχύει 14 ημέρες μετά:
1ον την ημέρα κατάρτισης της συμφωνίας, στις συμφωνίες υπηρεσιών
2ον την ημέρα κατά την οποία ο Τελικός Πελάτης ή τρίτο πρόσωπο υποδεικνυόμενο από τον Τελικό Πελάτη αποκτά την κατοχή των αγαθών, στις συμφωνίες πώλησης ή
α) σε περίπτωση παραγγελίας περισσότερων αγαθών, τα οποία παραδίδονται ξεχωριστά, την ημέρα κατά την οποία ο Τελικός Πελάτης ή τρίτο πρόσωπο υποδεικνυόμενο από τον Τελικό Πελάτη, το οποίο δεν είναι ο μεταφορέας, αποκτά την κατοχή του τελευταίου εμπορεύματος
β) σε περίπτωση παράδοσης που διενεργείται μέσω πολλαπλών αποστολών ή περιλαμβάνει πολλαπλά εξαρτήματα, την ημέρα κατά την οποία ο Τελικός Πελάτης ή τρίτο πρόσωπο υποδεικνυόμενο από τον Τελικό Πελάτη, αποκτά την κατοχή της τελευταίας αποστολής ή του τελευταίου εξαρτήματος
γ) στις συμφωνίες σχετικά με την τακτική παράδοση αγαθών κατά τη διάρκεια ορισμένης περιόδου, την ημέρα κατά την οποία ο Τελικός Πελάτης ή τρίτο πρόσωπο υποδεικνυόμενο από τον Τελικό Πελάτη, αποκτά την κατοχή του πρώτου εμπορεύματος.

8.3 Ο Τελικός Πελάτης θα χειρίζεται με προσοχή το αγορασθέν προϊόν κατά την ανωτέρω αναφερόμενη περίοδο και θα το χρησιμοποιεί μόνο στην έκταση που είναι απαραίτητο για τον σκοπό του και για να διαπιστωθεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία του προϊόντος.

8.4 Το υπόδειγμα φόρμας υπαναχώρησης μπορεί να ληφθεί από εδώ και απαιτείται να συμπληρωθεί και να σταλεί με e-mail στην DAGR, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: aftersales@daikin.gr.

8.5 Τον κίνδυνο και το βάρος απόδειξης για την ορθή και έγκαιρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης φέρει ο Τελικός Πελάτης.

8.6 Με την άσκηση από τον Τελικό Πελάτη του δικαιώματος υπαναχώρησης, όλες οι παρεπόμενες συμφωνίες λύονται αυτοδικαίως.

8.7 Η DAGR θα λαμβάνει όλες τις χρηματικές καταβολές από τον Τελικό Πελάτη αμέσως και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία η DAGR ενημερώθηκε ότι ο Τελικός Πελάτης επιθυμεί να κάνει χρήση του δικαιώματος επιστροφής χρημάτων από την υπαναχώρηση. Η DAGR θα αποζημιώνει τον Τελικό Πελάτη με τον ίδιο τρόπο πληρωμής, οποίος χρησιμοποιήθηκε από τον Τελικό Πελάτη. Η αποζημίωση δεν θα περιλαμβάνει τυχόν έξοδα του Τελικού Πελάτη.

8.8 Ο Τελικός Πελάτης δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης:
8.8.1 σε περίπτωση πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αυτή έχει ήδη ξεκινήσει με την ρητή συναίνεση του Τελικού Πελάτη και υπό την προϋπόθεση ότι η ρητή αποδοχή από τον Τελικό Πελάτη του γεγονότος ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης λήγει κατόπιν της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών
8.8.2 σε περίπτωση που ο Τελικός Πελάτης ζητήσει ρητώς από την DAGR να προβεί σε έκτακτες επισκευές ή συντήρηση (με άλλα λόγια, πριν από την λήξη της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 8.1).

9. Εγγύηση

9.1 Η DAGR εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες είναι σύμφωνα με (1) την συμφωνία, (2) τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην προσφορά, (3) τις λογικές απαιτήσεις ευπρέπειας ή/και χρήσης, (4) τις εφαρμοζόμενες νομικές διατάξεις, οι οποίες ισχύουν κατά την ημερομηνία της κατάρτισης της συμφωνίας μεταξύ του Τελικού Καταναλωτή και της DAGR.

9.2 Οποιοδήποτε πρόβλημα ή ελάττωμα αναφορικά με την παράδοση του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας, βλάβη ή ελάττωμα της ποιότητας, θα πρέπει να αναφέρεται γραπτώς εντός επτά ημερών με συστημένη επιστολή προς τη διεύθυνση: Daikin Ελλάς Συστήματα Κλιματισμού Α.Ε. [Τμήμα Εξυπηρέτησης], Αγίου Κωνσταντίνου 50-52, Μαρούσι Αττική, ΤΚ 15124 ή με μήνυμα στην σελίδα επικοινωνίας του Δικτυακού Καταστήματος ή με e-mail στο aftersales@daikin.gr.

9.3 Η DAGR δεν ευθύνεται για ζημίες, οι οποίες είναι αποτέλεσμα ανωτέρας βίας, κακής χρήσης ή εσφαλμένου χειρισμού προϊόντος ή/και υπηρεσίας, που αγοράσθηκαν από τον Τελικό Πελάτη.

9.4 Όροι ισχύος εγγύησης πελάτη
9.4.1 Ορισμοί
«Πωλητής»: οι συνεργάτες που αποτελούν μέλη του επίσημου δικτύου διανομής της “Daikin Συστήματα Κλιματισμού Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία” (“Daikin Hellas”).
«Πελάτης»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αγοράζει προϊόντα από τον Πωλητή για δική του χρήση. Ως Πελάτης δεν νοείται άλλος Πωλητής ούτε άλλος διανομέας που βρίσκεται εκτός του επίσημου δικτύου διανομής της “Daikin Συστήματα Κλιματισμού Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία” (“Daikin Hellas”).
«Προϊόντα»: νοούνται οι συσκευές με εμπορικές ονομασίες ομάδας Split, Altherma και συσκευές λεβήτων με το σήμα Daikin.
«Όροι»: οι παρόντες γενικοί όροι.

9.4.2 Βασικοί Όροι
9.4.2.1 Η παρούσα εγγύηση χορηγείται και δεσμεύει αποκλειστικά και μόνο τους συνεργάτες που αποτελούν μέλη του δικτύου διανομής της Daikin στην Ελλάδα και απευθύνεται μόνο προς Πελάτες. Η παρούσα εγγύηση δεν χορηγείται ποτέ σε άλλους Πωλητές ή διανομείς που βρίσκονται εκτός του επίσημου δικτύου διανομής της Daikin.
9.4.2.2 Με την παρούσα εγγύηση ο Πωλητής εγγυάται ότι τα Προϊόντα κατά την παράδοση τους θα είναι ελεύθερα νομικών και πραγματικών ελαττωμάτων και δεν θα παρουσιάσουν βλάβη οφειλόμενη σε εξάρτημα ή εργασία για το καθοριζόμενο στο παρόν διάστημα.
9.4.2.3 Ο Πωλητής εγγυάται ότι θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στον Πελάτη για την εκπλήρωση των όρων της εγγύησης. Αν στην διάρκεια της περιόδου της εγγύησης το Προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό λόγω ελαττωματικών υλικών ή εργασίας, ο Πωλητής αναλαμβάνει, άνευ χρέωσης να επισκευάσει το Προϊόν ή να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά εξαρτήματα κατά την κρίση του βάσει των Όρων. Το κόστος των ελαττωματικών εξαρτημάτων καλύπτεται από τον Πωλητή υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι παραδοτέα στην αποθήκη του Πωλητή ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος υποδείξει αυτός.
9.4.2.4 Βλάβη κατά την εγγύηση αναγγέλλεται στον Πωλητή εγγράφως και αυθημερόν το συντομότερο δυνατό και όχι πέραν των 90 ημερών από τη διαπίστωση της, με ταυτόχρονη αποχή του Πελάτη από την περαιτέρω χρήση των Προϊόντων.
Απαγορεύεται κατά την διάρκεια της εγγύησης η επέμβαση τρίτου μη εξουσιοδοτημένου προσώπου προς αποκατάσταση του ελαττώματος ή της βλάβης των Προϊόντων, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Πωλητή.
9.4.2.5 Οι Όροι του παρόντος ισχύουν υπό την επιφύλαξη ότι δεν ορίζεται διαφορετικά στους όρους έκαστης πώλησης. Οι παρόντες Όροι δεν επηρεάζουν την άσκηση των οποιωνδήποτε δικαιωμάτων του Πελάτη που απορρέουν από την σύμβαση πώλησης ή τον νόμο.

9.4.3 Προϋποθέσεις Ευθύνης
9.4.3.1 Οποτεδήποτε ο Πελάτης επικαλείται τους Όρους εγγύησης θα πρέπει να παράσχει το αρχικό νόμιμο παραστατικό (π.χ. τιμολόγιο, απόδειξη αγοράς), τα στοιχεία αναγνώρισης του Πωλητή καθώς και επαρκή απόδειξη ότι τα Προϊόντα είναι ελαττωματικά, όπως αυτή κατά καιρούς ορίζεται από τον Πωλητή. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή χωρίς χρέωση της εγγύησης εφόσον η ημερομηνία αγοράς/εγκατάστασης δεν μπορεί να αποδειχθεί ή η αξίωση εγείρεται μετά το πέρας της περιόδου εγγύησης.
9.4.3.2 Η εγγύηση δεν ισχύει εφόσον ο σειριακός αριθμός του κατασκευαστή έχει μεταβληθεί, σβηστεί, αφαιρεθεί ή καταστεί μη αναγνώσιμος.
9.4.3.3 Για να ισχύει η παρούσα εγγύηση και να δύναται ο Πελάτης να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στους παρόντες Όρους, οφείλει να προβαίνει σε ετήσια συντήρηση του Προϊόντος από αδειούχο/πιστοποιημένος τεχνικό και να παράσχει τις αποδείξεις παροχής της εν λόγω υπηρεσίας στον Πωλητή.
9.4.3.3 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το Προϊόν για κάθε πραγματικό ελάττωμα, την εγκατάσταση του Προϊόντος, καθώς και την επισκευή ελαττωματικού Προϊόντος. Η επισκευή του μη σύμφωνου με τη σύμβαση Προϊόντος θα πραγματοποιείται από τον Πωλητή δωρεάν, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και χωρίς σημαντική ενόχληση του Πελάτη.
9.4.3.4 Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει:
i. Την περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση τμημάτων λόγω φθοράς από τη συνήθη χρήση.
ii. Τις συμβουλές που παρέχουν οι εκπρόσωποι ή βοηθοί του αναφορικά με την εγκατάσταση και την συντήρηση των Προϊόντων.
iii. Τυχόν μετατροπές, επισκευές ή συντηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Προϊόν από μη εξουσιοδοτημένος από τον Πωλητή πρόσωπο
iv. Προϊόντα που δεν έχουν ολοσχερώς εξοφληθεί από τον Πελάτη.
9.4.3.4 Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή/και δυσλειτουργίες οι οποίες οφείλονται στα ακόλουθα:
i. Εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και επισκευή που δεν τηρεί τις έντυπες οδηγίες και συστάσεις του Πωλητή ή και του Κατασκευαστή.
ii. Χρήση του Προϊόντος που δεν συµφωνεί µε τον σκοπό λειτουργίας του, βάσει των
οδηγιών του Κατασκευαστή.
iii. Εσφαλµένη, αµελή ή κακή χρήση, ακατάλληλη ή ανεπαρκή συντήρηση.
iv. Κακό χειρισµό από τον Πελάτη ή άλλο µη εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
v. Λειτουργία του Προϊόντος πέραν της καθορισµένης απόδοσης.
vi. Χρήση της Συσκευής σε συνδυασµό µε εξοπλισµό, συµπληρωµατικά εξαρτήµατα, βοηθητικά ή περιφερειακά προϊόντα που δεν είναι Daikin.
vii. Ατυχήµατα, κεραυνούς, αυξοµειώσεις του ρεύµατος, νερό, φωτιά, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου της Daikin.
9.4.3.5 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει αγορά και χρήση του Προϊόντος αποκλειστικά στην Ελλάδα και μόνον εφόσον ο Πελάτης το έχει προμηθευτεί από μέλος του δικτύου διανομής της Daikin.

9.4.4 Διάρκεια
9.4.4.1 Ο Πωλητής παρέχει εγγύηση για το Προϊόν για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία πρώτης αγοράς/εγκατάστασης, όχι όμως για περίοδο μεγαλύτερη των τρεισήμισι (3,5) ετών από την ημερομηνία παραγωγής του Προϊόντος.
9.4.4.2 Η περίοδος εγγύησης για οποιαδήποτε εξάρτηµα ή ανταλλακτικό προστίθεται στο Προϊόν κατά την επισκευή του βάσει της παρούσης θα διαρκεί για περίοδο 2 (δύο) ετών από την ημερομηνία τοποθέτησης του στο Προϊόν.

9.4.5 Ανεπιφύλακτη Παραλαβή
9.4.5.1 Το άνοιγμα της συσκευασίας του κατασκευαστή των εμπορευμάτων λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων. Οι Όροι θα εφαρμόζονται σε όλες τις πωλήσεις Προϊόντων, οι οποίες πραγματοποιούνται μεταξύ του Πωλητή και του Πελάτη. Ο Πωλητής δεν δεσμεύεται από οποιουσδήποτε άλλους όρους και συμφωνίες, δηλώσεις προφορικές ή έγγραφες οι οποίοι αφορούν ή συνδέονται με το αντικείμενο των Όρων, εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους.
9.4.5.2 Εφόσον ο Πελάτης διαφωνεί με τους Όρους υποχρεούται να απέχει από το άνοιγμα της συσκευασίας και τη χρήση των Προϊόντων και να επιστρέψει αυτά στον Πωλητή εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή τους. Επιστροφές εμπορευμάτων δεν γίνονται αποδεκτές μετά την ημερομηνία αυτή.
9.4.5.3 Καθυστέρηση στην παράδοση των εμπορευμάτων πέραν των τριάντα (30) ημερών από την ενδεικτική ημερομηνία που αναφέρεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας, δίδει το δικαίωμα στον Πελάτη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης. Εφόσον συντρέξει οποιοδήποτε γεγονός αφερεγγυότητας στο πρόσωπο του Πελάτη ο Πωλητής δικαιούται να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας.

9.4.6 Καταβολή
9.4.6.1 Τα Προϊόντα θα τιμολογούνται κατά την παράδοση τους προς μεταφορά σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του Πωλητή, εκτός αν έχει επιβεβαιωθεί αλλιώς εγγράφως. Ο Πελάτης θα φέρει όλα τα έξοδα μεταφοράς. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει οποιοδήποτε τυπογραφικό λάθος ή λανθασμένο υπολογισμό επί των τιμολογίων που εκδίδει προς τον Πελάτη. Η συσκευασία των Προϊόντων περιλαμβάνεται στην τιμή πώλησης, εκτός εάν ο Πωλητής ορίζει ρητώς διαφορετικά.
9.4.6.2 Εκτός αντιθέτου, ειδικής, εγγράφου συμφωνίας, ο Πελάτης οφείλει να εξοφλήσει το τίμημα πώλησης μετρητοίς σε νόμισμα ευρώ κατά την παράδοση των εμπορευμάτων. Εκπρόθεσμες πληρωμές φέρουν τόκο υπερημερίας. Η παραλαβή επιταγών από τον Πελάτη για την πληρωμή γίνεται χάριν καταβολής και δεν συνιστά εξόφληση των εμπορευμάτων, εκτός εάν οι επιταγές εισπραχθούν από τον Πωλητή ή/και την πληρώτρια τράπεζα.
9.4.6.3 Αν ο Πωλητής πωλεί τα αγαθά στον Πελάτη υπό τον ρητό όρο της παρακράτησης της κυριότητας τους έως την ολοσχερή εξόφληση του Πωλητή, η μεταβίβαση της κυριότητας στον Πελάτη θα γίνεται αυτοδικαίως με την πλήρη εξόφληση του τιμήματος. Πριν από την πλήρη εξόφληση των ανωτέρω ποσών, ο Πωλητής θα δικαιούται να συμψηφίσει κάθε ποσό το οποίο έχει καταβάλει ο Πελάτης με οποιεσδήποτε ζημίες προκύψουν σε περίπτωση μεταπώλησης των Προϊόντων των οποίων η κυριότητα έχει παρακρατηθεί. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να μεταβάλει τα Προϊόντα τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του και υποχρεούται να τα διατηρήσει ελεύθερα από κάθε βάρος, εμπράγματο ή άλλο δικαίωμα ή εξασφάλιση μέχρι την τελική αποπληρωμή του τιμήματος πώλησης και οποιονδήποτε άλλων ποσών βαρύνουν τον Πελάτη.
9.4.6.4 Σε περίπτωση μη καταβολής οποιουδήποτε οφειλομένου ποσού κατά τη δήλη ημέρα ο Πωλητής δικαιούται χωρίς οποιαδήποτε όχληση να απαιτήσει πέραν του ποσού αυτού τόκο υπερημερίας, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον ο Πελάτης θα βαρύνεται με όλες τις δικαστικές δαπάνες του Πωλητή και άλλα ανάλογα έξοδα ή δαπάνες καθώς και με έξοδα ή δαπάνες που συνδέονται με την είσπραξη των απαιτήσεων από τον Πωλητή.

9.4.7 Μεταπώληση
Σε περίπτωση μεταπώλησης των Προϊόντων από τον Πελάτη σε τρίτο ο Πωλητής καθίσταται αυτομάτως δικαιούχος των απαιτήσεων του Πελάτη κατά του τρίτου από την μεταπώληση, λόγω εκχωρήσεως, δικαιούμενος να εισπράξει τις απαιτήσεις αυτές από τον τρίτο. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να διαθέσει το Προϊόν για οιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν την πληρωμής του Πωλητή.

9.4.8 Χρόνος Παράδοσης
Ο Πωλητής θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να τηρήσει τους χρόνους παράδοσης των Προϊόντων. Ο Πωλητής δεν θα οφείλει οποιαδήποτε αποζημίωση εξαιτίας οιονδήποτε καθυστερήσεων αναφορικά με την παράδοση.

9.4.9 Πληροφορίες
Τα Προϊόντα του Πωλητή υπόκεινται σε μετατροπές. Οι κατάλογοι Προϊόντων οι οποίοι θα αποστέλλονται θα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και μόνο. Τεχνικές πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στους καταλόγους του Πωλητή σε τεχνικά εγχειρίδια ή άλλο έγγραφο υλικό δεν είναι δεσμευτικές.

9.4.10 Κίνδυνος
9.4.10.1 Τα Προϊόντα μεταφέρονται με ευθύνη και κίνδυνο του Πελάτη, στον οποίο μεταφέρεται ο κίνδυνος για βλάβη, καταστροφή ή απώλεια των Προϊόντων με την παράδοση τους στον μεταφορέα των εμπορευμάτων. Τα εμπορεύματα αποστέλλονται προς παράδοση στη διεύθυνση που έχει ορίσει ο Πελάτης και με ευθύνη του.
9.4.10.2 Ο Πελάτης αναλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς και οφείλει κατά την παραλαβή να ελέγξει ποσοτικά και ποιοτικά τα Προϊόντα και να υπογράψει τα συνοδευτικά έγγραφα αποστολής και μεταφοράς των Προϊόντων θέτοντας την επαγγελματική του σφραγίδα. Αν εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής ο Πελάτης δεν επιδώσει έγγραφη ενημέρωση στον Πωλητή περί εμφανίσεως ελαττωμάτων θα λογίζεται ότι τα προϊόντα παραδόθηκαν άνευ ελαττωμάτων και ότι η παραλαβή είναι ανεπιφύλακτη από μέρους του Πελάτη.

9.4.11 Ανωτέρα Βία
Αν η εκπλήρωση της πώλησης καταστεί αδύνατη λόγω πυρκαγιάς, ταραχής, εμπάργκο, εξέγερσης, τρομοκρατικής ενέργειας, έλλειψης μέσων μεταφοράς, γενικής έλλειψης πρώτων υλών απαγόρευσης κατανάλωσης ενέργειας και οιασδήποτε άλλης περίστασης που τυγχάνει έξω από τον έλεγχο του Πωλητή, ο Πωλητής δεν θα ευθύνεται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του σύμφωνα με τους Όρους.

9.4.12 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία
Οι παρόντες Όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά ανακύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

9.4.13 Μη Παραίτηση
Η καθυστέρηση του Πωλητή να προβάλλει αντιρρήσεις σε σχέση με οποιαδήποτε παραγγελία αγοράς ή και άλλη επικοινωνία και έγγραφη ή προφορική δήλωση ή αίτημα του Πελάτη δεν συνεπάγεται ούτε θα πρέπει να ερμηνεύεται ως συνεπαγόμενη την αποδοχή του Πωλητή ή και την παραίτηση του από τους παρόντες Όρους ή από οποιοδήποτε σχετικό μελλοντικό δικαίωμα.

9.4.14 Ακυρότητα
Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων κηρυχθεί άκυρη για οιονδήποτε λόγο οι υπόλοιποι όροι θα εφαρμόζονται και θα είναι πλήρως δεσμευτικοί χωρίς τη διάταξη αυτή.


Σας ενημερώνουμε ότι η συμπλήρωση των στοιχείων σας στο δικτυακό χώρο standbyme.daikin.gr είναι υποχρεωτική για την ενεργοποίηση της εγγύησης. Η Daikin Hellas συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, ενώ μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και για την αποστολή διαφημιστικού / ενημερωτικού υλικού προς εσάς για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους διαφημιστικό/ ενημερωτικό υλικό, παρακαλώ επικοινωνήστε με το 2108761300 .10. Υπογραφή και απόδειξη

10.1 Ο Τελικός Πελάτης αποδέχεται τα αποδεικτικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή.

10.2 Ο Τελικός Πελάτης είναι προσωπικώς και αποκλειστικώς υπεύθυνος για την ακρίβεια όλως των στοιχείων που χορηγεί.

11. Διάρκεια και καταγγελία

11.1 Η συμφωνία ξεκινά κατά την στιγμή της αποδοχής της προσφοράς από τον Τελικό Πελάτη και την αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και διαρκεί έως την λήξη της διάρκειας του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας που αγόρασε ο Τελικός Πελάτης, όπως εξειδικεύονται στην περιγραφή του προϊόντος στο Δικτυακό Κατάστημα.

11.2 Η συμφωνία μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή από τον Τελικό Πελάτη, υπό την προϋπόθεση προηγούμενης ειδοποίησης της DAGR με χρήση της σελίδας επικοινωνίας. Η DAGR μπορεί να τερματίσει την συμφωνία με άμεση ισχύ, υπό την προϋπόθεση ότι στείλει σχετικό ειδοποιητικό e-mail (1) εάν ο Τελικός Πελάτης δεν είναι σε θέση να πληρώσει την αποζημίωση εντός 30 ημερών από την αποστολή e-mail υπενθύμισης και (2) εάν ο Τελικός Πελάτης λάβει e-mail για την εκτέλεση συντήρησης και η συντήρηση αυτή εκτελεστεί εντός τριών μηνών.

12. Ευθύνη από την χρήση του Δικτυακού Καταστήματος

12.1 Το Δικτυακό Κατάστημα έχει σκοπό να παρέχει γενικές πληροφορίες στον Τελικό Πελάτη σχετικά με τα προϊόντα και τις δραστηριότητες της DAGR. H DAGR έχει μόνο την υποχρέωση να εκτελεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όσον αφορά την πρόσβαση, την διαδικασία παραγγελίας, την παράδοση ή όποια άλλη υπηρεσία.

12.2 Η DAGR διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να παύσει το Δικτυακό Κατάστημα πλήρως ή μερικώς ανά πάσα στιγμή για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ακόμη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

12.3 Η DAGR δεν μπορεί να καταστεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε παρεμπόδιση ή βλάβη από την χρήση του Διαδικτύου, από ελάττωμα του συστήματος, για την διάδοση ιού, για πληροφορίες που δόθηκαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας από τρίτα πρόσωπα ή για οποιοδήποτε γεγονός, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως ανωτέρα βία.

13. Προστασία απορρήτου

13.1 Η DAGR διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει προσωπικές πληροφορίες του Τελικού Πελάτη τόσο άμεσα με την συλλογή προσωπικών πληροφορικών που παρέχονται από το Τελικό Πελάτη κατά την στιγμή της εγγραφής ή/και της παραγγελίας, όσο και εμμέσως μέσω cookies σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων της DAGR.

13.2 Σύμφωνα με το ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ο Τελικός Πελάτης έχει το δικαίωμα να εξετάσει, να αλλάξει και να αποσύρει τα δεδομένα ανά πάσα στιγμή εάν ο Τελικός Πελάτης δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει πληροφορίες σχετικές με τις δραστηριότητες της DAGR. Ο Τελικός Πελάτης μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα του μέσω του λογαριασμού προφίλ του.

14. Πνευματικά δικαιώματα

14.1 Το Δικτυακό Κατάστημα και όλα του τα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου (όπως εικόνες και κείμενο) και της εφαρμοσμένης τεχνολογίας, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της DAGR. H DAGR είναι ιδιοκτήτης όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία προστατεύουν για παράδειγμα τα έργα και τις δημιουργίες.

14.2 Χρήστες, οι οποίοι έχουν το δικό τους δικτυακό τόπο κα οι οποίοι για αποκλειστικά προσωπική χρήση, επιθυμούν να δημιουργήσουν έναν αυτόματο σύνδεσμο μεταξύ του δικτυακού τους τόπου και του Δικτυακού Καταστήματος, θα πρέπει να ζητήσουν ρητή συναίνεση γι’ αυτό.

15. Αρμόδιες Αρχές και εφαρμοζόμενο δίκαιο

15.1 Η παρούσα συμφωνία και οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις υπόκεινται στους κανόνες του Ελληνικού δικαίου και τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, ιδίως δε στις ουσιαστικές και δικονομικές διατάξεις προστασίας του καταναλωτή. Σε περίπτωση διαφοράς, τα δικαστήρια της Αθήνας είναι αρμόδια για την επίλυσή της.

16. Επικοινωνία
Σε περίπτωση που κάτι δεν είναι επαρκώς σαφές στην προσφορά ή μετά την προσφορά, ο Τελικός Πελάτης μπορεί πάντα να επικοινωνήσει μαζί μας για επιπλέον πληροφορίες μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην επιλογή «Επικοινωνήστε μαζί μας» ή με αποστολή e-mail στο aftersales@daikin.gr ή καλώντας στον αριθμό 00302108761300 κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας των γραφείων μας.